Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden voor het gebruik van de Internet diensten door BYS aangeboden.

Tevens de verkoopsvoorwaarden.

Tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen gelden volgende voorwaarden:

Deze algemene voorwaarden maken deel uit van elke tussen BYS - By Your Site - (hierna ”BYS” genoemd) en derden (hierna “Klant” genoemd) gesloten overeenkomst.

De Klant heeft de bedoeling om de internet diensten van BYS te gebruiken voor eigen gebruik. De Klant erkent dat hij of zij tenminste 18 jaar oud is.

Beide partijen erkennen dat het Internet niet bestuurd door noch eigendom is van iemand. Daardoor kan BYS geen garantie geven dat de Klant zijn gegevens ten alle tijden opvraagbaar zullen zijn. BYS zal niettemin al het mogelijke doen dat de gegevens zoveel als mogelijk beschikbaar zijn en dit met zo weinig mogelijk onderbrekingen ten gevolgen van technische interventies.

Met de bovenstaande beperkingen in acht genomen worden volgende bepalingen overeengekomen:

01. Prijzen

Is er met de Klant een vaste prijs overeengekomen dan zal deze vaste prijs slechts betrekking hebben op de in de overeenkomst genoemde werkzaamheden en diensten van BYS. Eventuele werkzaamheden en diensten die in aanvulling of wijziging daarop in opdracht van de Klant door BYS worden geleverd, hierna te noemen “meerwerk”, zullen op basis van nacalculatie aan de Klant in rekening worden gebracht.

02. Financiële overeenkomst

De Klant stemt in met een jaarlijks contract dat telkens stilzwijgend verlengd wordt voor eenzelfde periode, (een jaar wordt steeds berekend vanaf de eerste dag van de maand) en voorziet in een betaling zoals vermeld op de factuur of op de bestelbon. Wanneer de klant in gebreke blijft wat de betaling betreft, heeft BYS het recht de werken op te schorten en/of de gegevens af te sluiten van het internet, zonder dat de opdrachtgever hiervoor enige schadevergoeding kan vorderen.

Alle prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

03. Betalingsvoorwaarden

Tenzij anders is overeengekomen of vermeld op de factuur, zijn de facturen betaalbaar ten laatste veertien dagen na ontvangst van de factuur. Betwistingen dienen binnen de vijf werkdagen na verzending van de factuur per aangetekend schrijven aan BYS kenbaar gemaakt te worden. Totdat de klant volledig en definitief heeft betaald, behoudt BYS het volledige eigendomsrecht op de producten en diensten.

Voor iedere vertraging in de betaling is de klant vanaf de vervaldag van de factuur van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd van 1,5% per maand en zulks onverminderd eventuele schadevergoeding en kosten. Eveneens is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belope van 10% van het factuurbedrag met een minimum van 250 euro als schadebeding.

Bij niet-betaling van de factuur binnen de voorziene termijn, verklaart de klant expliciet dat BYS niet langer gehouden is de vooropgestelde diensten te garanderen. BYS kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade die zou kunnen ontstaan op dat moment. Indien na rappelering de klant in gebreke blijft de geleverde diensten en producten te betalen of op een of andere manier zijn verplichtingen niet is nagekomen, kan BYS zonder voorafgaande ingebrekestelling, de volledige overeenkomst opzeggen, door melding aan de klant via een eenvoudig schrijven. De klant kan hiervoor geen schadevergoeding eisen.

04. Annulatie

De overeenkomst kan door beide partijen beëindigd worden zonder reden, door de andere partij een geschreven opzeg te bezorgen tenminste 30 dagen voor het einde van een periode waarvoor deze werd aangegaan. Als er geen opzeg gegeven wordt zal de overeenkomst stilzwijgend verlengd worden voor een zelfde periode. Indien de Klant de overeenkomst wenst stop te zetten voor het einde van de periode kan er nooit beroep gedaan worden op een terug betaling voor de resterende periode.

05. Taks

BYS zal niet verantwoordelijk zijn voor om het even welke taks die eventueel zou voortvloeien uit de inhoud dat de Klant aanbiedt op zijn gehuurde ruimte. Alle SABAM rechten, verplichtingen en vergoedingen, alsook alle andere auteursrechten zijn ten laste van de klant. BYS kan ook in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor enige indirecte schade.

06. Hosting en domeinnaam DNS .be

BYS zorgt voor de webhosting dwz dat op een server van BYS een ruimte zal voorzien worden waarop de klant verschillende gegevens kan laten plaatsen. De klant huurt als het ware een ruimte op het Internet.

Wanneer BYS een domeinnaam registreert voor de klant dan gebeurt dit steeds conform de overeenkomst met DNS BE. De toepasselijke algemene voorwaarden zijn beschikbaar op de website van www.dns.be

07. Materiaal en producten

Klant zal BYS voorzien van materiaal en gegevens. BYS zal geen acties ondernemen om deze gegevens te controleren op inhoud of correctheid. BYS voorziet geen garantie voor de toepasbaarheid voor een bepaalde taak en zal bijgevolg niet verantwoordelijk zijn voor enige schade geleden door de Klant. Het is de taak van de Klant de juistheid van de website te controleren en eventuele opmerkingen en/of verbeteringen schriftelijk door te geven aan BYS. Gebruik van informatie verkregen door gebruik te maken van de diensten van BYSis op risico van de Klant. BYS beperkt expliciet zijn verantwoordelijkheid naar de Klant voor het niet beschikbaar zijn van zijn gegevens en kan nimmer verantwoordelijk gesteld worden voor de geleden schade ten gevolge van deze onbeschikbaarheid.

08. Handelsmerken en Copyright

De Klant waarborgt dat als hij materialen of diensten gebruikt waarop een handelsmerk of copyright rust, dat hij er het recht toe heeft om deze te gebruiken op de diensten van BYS.

De Klant mag enkel BYS diensten gebruiken voor wettelijk toegelaten doeleinden. Versturen en stockeren van onwettig materiaal is verboden. Dit houdt in maar is niet beperkt tot; copyright materiaal, obscene of beledigende stukken en materiaal beschermd door handelsmerken. Versturen of stockeren van materiaal dat enkel bestemd is voor volwassenen of die schadelijk is voor minderjarigen is niet toegelaten.

09. Vrijstelling

De Klant stemt in dat hij BYS zal vrijstellen van alle eisen, verliezen, kosten en schadevergoedingen, met inbegrip van advocaat en gerechtskosten die eventueel kunnen voortvloeien uit het gebruik van een dienst of product aangeboden of verkocht door de Klant. De Klant stemt er ook mee in dat hij BYS zal vrijstellen van alle schadevergoedingen voortvloeiend uit (A) verwondingen van personen of beschadiging van voorwerpen veroorzaakt door producten verkocht of gedistribueerd langs BYS diensten; (B) materiaal aangebracht door de Klant in strijd met de eigendomsrechten ven een derde partij; (C) copyright conflicten en (D) defecte of slecht werkende producten welke Klant verkoopt via de diensten van BYS.

10. Intellectuele eigendomsrechten

Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde programmatuur, apparatuur of andere werken zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij BYS of diens licentiegevers. De Klant verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die bij deze voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend en voor het overige zal hij de programmatuur of andere materialen niet verveelvoudigen of daarvan kopieën vervaardigen. Het is de Klant evenmin toegestaan de programmatuur zelf op enige wijze te bewerken, te vertalen of gebeurlijke fouten (bugs) te verbeteren, zonder de voorafgaande schriftelijke en uitdrukkelijke toestemming van BYS.

11. Klachten en communicatie

Elke klacht gebeurt schriftelijk binnen de acht dagen die volgen op de afwerking van een opdracht.

Een klacht of betwisting van een factuur kan geen aanleiding zijn tot het laattijdig of niet betalen van andere facturen.

Beide partijen aanvaarden elektronische communicatie (bv. e-mail) als bewijsmiddel.

Het Belgische recht is van toepassing. In geval van geschillen of betwisting zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement bevoegd waar de zetel van BYS zich bevindt.


Privacy

BYS verbindt zich ertoe om identiteitsgegevens van klanten die via deze webstek met haar contact nemen alleen voor eigen gebruik aan te wenden en niet met derden te delen.

BYS bvba

  • Stokkellaan 132, 8400 Oostende
  • T. +32 (0)59 44 55 70
  • E info@bys.be www.bys.be
  • BTW: BE 0823 203 069
  • IBAN: BE 17 3630 6878 0821
  • BIC/SWIFT: BBRU BE BB